Editorial Board

The Editorial Board is a supervising and guiding institution of Quarterly Journal of Economics and Management (QJEM), responsible for formulating the purpose, direction and topic selection plan; recommending and organizing high-level academic papers; promoting academic democracy, encouraging and organizing the publication of academic papers from different schools and perspectives, and guiding QJEM to establish a good writing style; promoting QJEM to relevant fields at home and abroad; supervising and inspecting the quality of QJEM, and guiding the work of editors.

QJEM is sponsored by China Machinery Industry Information Institute and Peking University, the first issue of QJEM has been published in December 2022.

Advisory Board

Chairman

Yining Li


Members

Hongbin Cai     Yongmiao Hong   Justin Yifu Lin    Yingyi Qian    Wei Xiong

Editorial Board

Editor

Qiao Liu


Coeditors

Haijuan Chen    Yuxin Chen    Hanming Fang    Ming Hu    Chen Lin

Laura Xiaolei Liu    Hai Lu    Pengfei Wang    Qiwei Yao    Li-an Zhou


Department Editors

Accounting

Yi-Tsung Lee    Hai Lu

Data Science and Artificial Intelligence

Hansheng Wang    Qiwei Yao

Economics

Hanming Fang    Juanjuan Meng    Pengfei Wang    Xi Weng

Finance

Chen Lin    Laura Xiaolei Liu

Marketing

Yuxin Chen    Qiaowei Shen

Information Systems and Operations Management

Ming Hu    Fei Ren    Fuqiang Zhang    Han Zhang

Public Policy

Yuyu Chen    Li-an Zhou

Organization and Strategy

Jiangyong Lu    Bilian Ni Sullivan    Zhixue Zhang


Associate Editors

Accounting

Luo Zuo    Ning Zhang    Qinglu Jin    Xi Wu    Jian Xue    Kangtao Ye    Tianyu Zhang

Data Science and Artificial Intelligence

Jinyuan Chang    Chenxu Li    Kunpeng Li    qian Qu    Weijie Su    Yundong Tu    Jihai Yu

Xinyu Zhang    Wei Zhong

Economics

Ziying Fan    Xiaohuan Lan    Lingfang Li    Qing Liu    Ang Sun    Hui Wang

Mo Xiao    Se Yan    Qinghua Zhang    Xiaobo Zhang    Shenghao Zhu

Finance

Erica Xuenan Li     Xuewen Liu    Yu-jane Liu    Yao Lu    Qian Sun    Weixing Wu

Wenfeng Wu    Bohui Zhang    Chengsi Zhang    Xiaoyan Zhang    Zheng Zhang

Marketing

Junhong Chu     Liang Guo    Yuwei Jiang    Liyin Jin    Hongju Liu    Jian Ni

Mengze Shi    Echo Wen Wan     Jing Xu    Ying Zhang

Information Systems and Operations Management

Tao Huang    Lingyun Qiu    Jie Song    Peijian Song    Chong Wang    Qiang Wei    Xiaole Wu    Jinghua Xiao

Organization and Strategy

Wei He    Ning Li    Weiwen Li    Wenfeng Tong    Hui Wang     Xin Wei    Xiaoyu Yu    Yanlong Zhang


Pubdate: 2022-12-20    Viewed: 1763